Neuropsykiatrisesti oireilevien eli nepsy-lasten ja heidän perheensä saama tuki on valtakunnallisesti epätasa-arvoista ja mikään taho ei koordinoi palvelukokonaisuutta. Ongelmien varhainen tunnistaminen edellyttää mm. neuvolan, perheneuvolan, varhaiskasvatuksen ja koulun saumatonta yhteistyötä ja nopeaa lähetettä erikoissairaanhoitoon. Valtakunnallisesti tunnistetut ongelmat sujuvan ja tarpeisiin vastaavan palvelupolun löytymiseksi ovat todellisuutta myös Keravalla. Liian usein jää perheiden omalle vastuulle selvittää, mitä palveluita ja tukitoimia on saatavilla.

Nepsy-lasten pääsy vammaispalveluiden asiakkaaksi ei ole itsestään selvää toisin, kuin esimerkiksi lievästi kehitysvammaisilla lapsilla. Keravan omaishoidontuen myöntämiskriteerit ja käytettävissä oleva hoitoisuusarvio eivät ole sovellu nepsy-lasten hoitoisuuden arviointiin, jonka takia myönteisten omaishoidontuen päätösten saaminen on hankalaa. Nepsy-lapset ovat usein väliinputoajia ja perheiden avun tarpeeseen havahdutaan vasta, kun vanhemmat uupuvat tai lapsen koulunkäynti muodostuu hoitosuhteen puuttumisen takia mahdottomaksi. Tilanteen kriisiytyminen voi johtaa lastensuojelun asiakkuuteen ja ääritapauksessa jopa huostaanottoon.

Tarvitsemme Keravalle mallin, jossa nepsy-lapset saavat varhaisessa vaiheessa asiantuntevaa palveluohjausta ja pääsevät tutkimuksiin. Mallissa huomioidaan lisäksi nepsy-lapsen tuen tarve koulumaailmassa. Nepsy-lapsen opetuksessa tulee huomioida mm. lapsen aistitoimintojen poikkeavuus, toiminnanohjauksen vaikeus ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvät erityispiirteet.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Kerava selvittää, miten nepsy-lasten monialainen palvelupolku varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen toteuttamiseksi on mahdollista saada sujuvaksi Keravalla. Selvittelytyössä tulee tehdä yhteistyötä Vantaan kanssa ja tuleva malli tulee huomioida Kerava-Vantaa hyvinvointialueen palvelukokonaisuuksien suunnittelussa.

Nina Korventaival, SDP

Mari Kauhaniemi, Vihreät

Katso myös nämä: