Valtuustoaloite: Toisen asteen koulutuksen tulee olla maksutonta Keravalla

Suomen hallitus suunnittelee toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden rajoittamista sen vuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 18 vuotta. Tämä toimenpide kaventaisi myös keravalaisten nuorten yhdenvertaisia mahdollisuuksia suorittaa toisen asteen tutkinto.

Toimenpiteellä tavoitellaan valtakunnan tasolla vain 12 miljoonan euron vuosittaista säästöä, joten kyseessä on minimaalinen säästö suhteessa sen mahdollisiin seurauksiin. Toiseen asteen tutkinnon suorittamisella on merkittävä vaikutus myöhempään sijoittumiseen työmarkkinoille. Suunniteltu säästötoimenpide kohdistuu jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin nuoriin ja perheisiin lisäten eriarvoisuutta kaikkialla Suomessa.

Keravan hyvinvointiraportin 2024 mukaan Keravalla on enemmän syrjäytymisriskissä olevia 18-24 -vuotiaita nuoria kuin muualla maassa, vaikka tilanne on hieman parantunut aiemmista vuosista. Toisen asteen koulutuksen maksullisuus oppivelvollisuusiän päättymisen jälkeen voi vaikuttaa siihen, että heistä suurempi osa jäisi pelkän perusasteen koulutuksen varaan.

Lisäksi säästö on Keravan näkökulmasta toteuttamiskelvoton. Esimerkiksi oppikirjojen, erilaisten opetusvälineiden ja tietokoneiden kerääminen pois opiskelijoilta sekä e-kirjalisenssien katkaiseminen opintojen loppuvaiheessa on arkijärjen vastaista ja erittäin haastavaa toteuttaa. Se myös lisäisi jo entisestään kuormittuneen opetushenkilöstön työkuormaa. Pahimmassa tapauksessa oppimateriaalien maksullisuudella olisi myös vaikutusta opinnoissa menestymiseen ja tutkinnon valmistumiseen. Vaihtoehtoisesti lukuisten pienten laskujen ym. maksujen laskuttaminen nuorilta opiskelijoilta aiheuttaa lisää hallintotaakkaa sekä -kuluja kunnille.

Valtuutetuille kuuluvaa aloiteoikeutta käyttäen sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Keravapäättää selvittää eri keinot turvata aidosti maksuton ja yhdenvertainen toisen asteen koulutus kaikille toisen asteen opiskelijoille siihen saakka, kun opiskelija täyttää 20 vuotta, mikäli valtio toteuttaa koulutusleikkauksen.

13.5.2024 Kerava

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä

VALTUUSTOALOITE 13.5.2024

Keravan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman 2023-2025 arviointi ja päivitys vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä

Keravan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 28.8.2023 maa- ja asuntopoliittisen ohjelman vuosille 2023-2025. Maa- ja asuntopoliittisen ohjelman toimeenpanoa seurataan mittareilla, jotka raportoidaan kvartaaleittain kaupunginhallituksessa ja kaksi kertaa vuodessa kaupunginvaltuustossa. Maa- ja asuntopoliittisen ohjelman ajantasaisuus arvioidaan kerran valtuustokaudessa.

Asuntopoliittisen ohjelman osalta toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi. Asumisen kustannukset ovat nousseet kaikissa asumismuodoissa mm. vastikkeet ja vuokrat ovat nousseet. Kustannuspaineet ovat johtuneet korkojen ja hintojen noususta. Näin nopeisiin muutoksiin eivät kaikki ole pystyneet varautumaan. Erityisesti on kannettava huolta pienituloisten, vanhusten, työttömien ja opiskelijoiden osalta, kun samoihin kohderyhmään kohdistuu saman aikaisesti muitakin sosiaaliturvan leikkauksia.

Eduskunta on tehnyt asumiseen ja sosiaaliturvaan liittyviä leikkauksia, ja edelleen Suomen hallitus on kehysriihessä 16.4.2024 päättänyt uusista linjauksista.

Esimerkkejä

  • uusien asumisoikeusasuntojen tuotannon tukeminen valtion toimesta lopetetaan. Toteutuessaan tämä tarkoittaa, että uusien asumisoikeusasuntojen rakentaminen päättyy. Mikä on kohtuuhintaisen asumisen tulevaisuus kaupungeissa?
  • yleisen asumistuen leikkaukset tulivat 1.4.2024 voimaan. Yleinen asumistuki pienenee seuraavan tarkistuksen yhteydessä, mutta viimeistään ensi vuoden maaliskuussa. Kelan mukaan tukea saavia ruokakuntia oli helmikuussa yli 400 000. Eläkkeensaajan asumistukeen muutokset eivät vaikuta. Leikkausten on arvioitu vaikuttavan eniten yksin asuvien nuorten ja työttömien nuorten toimeentuloon.
  • yleisen asumistuen maksaminen omistusasuntoihin päättyy. Asumistukea ei voi saada omistusasuntoon enää 1.1.2025 alkaen. Muutokset eivät koske eläkkeensaajan asumistukea.
  • opiskelijat palautetaan yleisen asumistuen piiristä takaisin opintotuen asumislisään. Käytännössä muutos voi SYLin mukaan tarkoittaa vuositasolla jopa tuhansien eurojen leikkausta opiskelijan saamaan tukeen. Vuonna 2017 opiskelijat siirrettiin yleisen asumistuen piiriin opintotukijärjestelmän muutoksen yhteydessä.

Keravan maa- ja asuntopoliittisen ohjelmassa 2023-2025 ei ole voitu huomioida uusien lakien ja tulevien muutosten vaikutuksia keravalaisten asumiskustannuksiin. Onko Keravalla jatkossa tarjolla riittävästi kohtuuhintaisia asuntoja? Kuinka suurta joukkoa muutokset koskevat Keravalla? Onko Keravan Nikkarinkruunu Oy varautunut muuttuneeseen tilanteeseen? Kuinka ahdinkoon joutuneita keravalaisia pystytään auttamaan?  Miten estetään asunnottomuuden lisääntyminen Keravalla?

Me valtuustoaloitteen allekirjoittaneet esitämme, että kaupunginhallitus käynnistää pikaisesti Keravan maa- ja asuntopoliittisen ohjelman 2023-2025 asuntopolitiikan osion arvioinnin ja päivityksen huomioiden asumiseen kohdistuneet muutokset. Päivitetty ohjelma ja toimenpiteet asuntopolitiikan osalta tuodaan valtuuston käsittelyyn.

Keravan Sd-valtuustoryhmä

Ryhmäpuheenvuoro: yhdessä ja yhteistyössä kohti vuotta 2023

Kolmen viikon päästä olemme historiallisessa tilanteessa, jolloin kaupunkiorganisaatiomme rakenne muuttuu oleellisesti. Sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtyminen Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen vastuulle vaikuttaa Keravan vastuisiin ja velvoitteisiin. Kaupungin talouden kannalta tämä tarkoittaa aiempaa huomattavasti suppeampaa talousarviota. On selvää, että tämä muutos vaikutti myös talousarvioneuvotteluihin. Syksyllä 2023 olemme kuitenkin oletettavasti ja toivottavasti jo sopeutuneet muutokseen ja esitämme toiveen siitä, että talousarvioprosessiin ja keravalaisen perinteen mukaisen neuvottelukulttuurin toteutumiseen varataan aikaa enemmän kuin tänä vuonna.

Tiukasta aikataulusta huolimatta talousarvioneuvottelut käytiin hyvässä yhteishengessä. Talousarvioesityksessä huomioidaan kaikkien ryhmien yhteisenä tahtotilana lasten ja nuorten hyvinvoinnin vahvistaminen. Olemme tyytyväisiä siihen, että talousarvioesityksessä on huomioitu sosialidemokraattien esitykset erityisopetuksen sekä nuorisotyön resurssien vahvistamisesta, joskin tehtävää tämän osalta vielä on. Nostimme talousarvioneuvotteluissa esille tarpeen nuorisotyön kokonaisuuden kehittämiseen, odotamme kaupungilta aktiivista otetta asian edistämisen suhteen vuoden 2023 aikana. Keravalaiset lapset ja nuoret perheineen ansaitsevat täyden huomiomme vallitsevassa tilanteessa, jossa tunnistamme lasten ja nuorten pahoinvoinnin ja siihen viittaavan oireilun merkittävästi lisääntyneen.

Talousarvio on oleellinen osa strategista johtamista, koska se luo puitteet operatiiviselle johtamiselle. Käytettävissä olevien eurojen lisäksi kaupunkistrategian mukaista toimintaa tulee ohjata halu kehittyä ja uudistaa – keskiössä keravalainen. Meidän valtuutettujen tehtävä on kunnan taloudellisten toimintaedellytysten ylläpitämisen ja kuntalaisten hyvinvoinnin vahvistamisen lisäksi kuulla kuntalaisia. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti asukasosallisuuden ja yhteisöllisyyden lisäämiseen tulee meillä Keravalla panostaa. Asukasosallisuuden vahvistamiseen liittyen ryhmämme jättää tänään myös valtuustoaloitteen.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy talousarvioesityksen, jossa ei nähdäksemme ole mitään liikaa. Tähän perustuen sosialidemokraattinen ryhmä ei tule hyväksymään myöhemminkään sopeuttamistoimia, jotka kohdistuvat lapsiin ja nuoriin.

Vaikka edessä onkin suuria valtakunnallisia muutoksia ja kansainvälisiä epävarmuustekijöitä, suhtaudumme tulevaisuuteen luottavaisesti. Siitä huolimatta, kuten muutostilanteessa aina, myös haasteisiin tulee varautua. Turvallinen siirtymä sosiaali- ja terveyspalveluiden ja pelastustoimen osalta kunnasta hyvinvointialueelle edellyttää kiinteää yhdyspintatyötä kahden itsenäisen toimijan, Keravan kaupungin ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen välillä. Yhteistyötä ja yhdyspintatyötä tulee tehdä sekä poliittisen johdon että viranhaltijajohdon kesken.  Jatkakaamme siis kohti vuotta 2023 yhdessä ja yhteistyössä.

Sosialidemokraattinen valtuustoryhmämme kiittää keravalaisia ja Keravalla työskentelevää henkilöstöä, sekä hyvinvointialueelle siirtyvää henkilöstöä kuluneesta vuodesta ja toivottaa meille kaikille rauhaisaa joulun aikaa.

Nina Korventaival

nina.korventaival@kerava.fi

p. 040 835 3763

Keravan Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsen

Keravan kaupunginvaltuutettu

Valtuustoaloite: Kerava 100 vuotta – alueellisen asukasosallisuuden parantaminen

Kuntalaisten oikeudesta osallistua säädetään kuntalain (410/2015) 22 §:ssä. Sen mukaan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua kunnan toimintaan. Kunnanvaltuuston on pidettävä huolta siitä, että kuntalaisille on tarjolla laajasti ja monipuolisesti erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia.  Laki ei kuitenkaan määrittele sitä, miten tämä tehdään.

Keravan eri asuinalueilla on ollut erilaista asukaslähtöistä toimintaa. Silti kaikkia kaupungin asukkaita ei ole pystytty kohtaamaan ja kohtaamispaikoista on ollut puutetta. Keravalle muuttaa vuosittain uusia kuntalaisia ja tavoitteena on, että he jäisivät Keravalle asumaan. Havaittavissa on ollut turvattomuuden tunteen lisääntymistä kaupunkilaisten keskuudessa.

Kun Kerava täyttää vuonna 2024 sata vuotta, olisi tarpeen vahvistaa niin yksilön kuin yhteisön hyvinvointia luoden turvallista arkea Keravalla. Keravan arvoissa ja kaupunkistrategiassa osallisuus näkyy vahvasti – ”Kaupunki tukee yhteisöllisyyttä tarjoamalla asukkaiden ja yhteisöjen käyttöön tiloja, neuvontaa, ohjausta ja verkostoja.” Tämän saavuttamiseksi tarvitaan ”alhaalta ylös” tapahtuvia osallisuutta vahvistavia toimia, jossa kaupunki toimii mahdollistajana kohtaamispaikkojen tilojen osalta. Päiväkotien ja koulujen tilojen hyödyntäminen osana asukasosallisuuden vahvistamista on tarpeellista, mutta ne eivät yksinään ole riittäviä. Tarvitsemme alueellisia monitoimitiloja, jotka sijaitsevat lähellä asukkaita. Kun kaupunkilaiset kohtaavat erilaisissa tilaisuuksissa sekä vapaamuotoisesti, he tulevat kuulluksi ja saavat virikkeitä toisiltaan. Ihmisten kohdatessa voi syntyä uutta taloudellista ja hyvinvointia edistävää toimeliaisuutta.

Osallisuustyön johtamiseen, koordinointiin ja rakentamiseen on mahdollista hakea ulkopuolista rahoitusta.

Me valtuustoaloitteen allekirjoittajat haluamme että,

kaupunki käynnistää Kerava 100 vuotta -osallisuusohjelman ja osallisuushankkeita Keravan eri kaupunginosiin siten, että ne toteutetaan osallistavalla tavalla kehittäen lähiasuinympäristön toimintakulttuuria ja edistäen demokratiaa.

Keravan Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 

SDP:n valtuustoryhmän puheenvuoro 30.11.2020

Arvoisat valtuutetut, hyvä keravalaiset

Kun maaliskuussa alkoi lockdown ja myöhemmin Uudenmaan rajat suljettiin niin kukaan ei olisi voinut siinä vaiheessa tietää, kuinka paljon tämä terveyskriisi tulisi muuttamaan maailmaa, suomalaista yhteiskuntaa ja meidän keravalaisten arkea. Kriisin päättyminen ei ole näköpiirissä kunnes riittävä määrä kansalaisia on saatu rokotettua.  

Vielä emme tiedä, miten paljon kuntalaiset ovat jättäneet hoitamatta muita sairauksia koronan takia. Terveyskriisi on synnyttänyt sosiaalisen kriisin,  joka on näkynyt nuorten levottomuutena ja perheiden avunpyyntöitä myös täällä Keravalla. On hyvä että turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota yhteistyössä Itä-Uudenmaan poliisin kanssa. Meidän pitää pystyä vaikuttamaan taustalla oleviin huume- ja päihdeongelmiin sekä syrjäytymiskierteeseen. Suuri kiitos vapaaehtoisille, jotka olette osaltanne auttaneet keravalaisia selviytymään kriisin keskellä.

Keravalla suoriuduttiin kevään koronatoimista hyvin. Haluan kiittää kaupungin henkilökuntaa joka venyi vaikeissa olosuhteissa jolloin osa siirtyi jopa uusiin työtehtäviin. Keravan kaupunki ei lomauttanut tai irtisanonut koronan takia ketään. Jopa kesätyöntekijöitä palkattiin.

Terveyskriisi on laittanut kuntien talouden ahtaalle kun verotulot ovat vähentyneet, palveluja ollaan jouduttu tuottamaan uudella tavalla ja koronan välittömiin toimiin mm. testaukseen ja jäljitykseen on jouduttu panostamaan. Suomen hallitus teki viisaan päätöksen sen suhteen että kuntia ja sairaanhoitopiirejä on tuettu suoraan taloudellisesti. Toivottavaa olisi että valtio tukisi suoraan myös HSL:ää sillä vähentyneellä joukkoliikenteen käyttämäärillä on heijastusvaikutuksia tänne Keravalle kuntaosuuksien kasvuna tulevina vuosina.

Korona on aiheuttanut taloudellista ahdinkoa keravalaisille kotitalouksille. Keväällä Kerava keikkui Uudenmaan tilastojen kärjessä lomautusten määrän suhteen. Useat keravalaiset työskentelevät palvelualoilla tai lentokentällä. Kaupunginhallitus huojensikin asiakasmaksuja ja Keravan energia laski asukkaiden ja yritysten sähkön siirtohintoja 1. kesäkuuta alkaen.

Keravan ensi vuoden talousarviota rakennettiin sumussa pandemian keskellä. Ensi vuodelle emme ole budjetoineet erillistä koronapuskuria esimerkiksi mahdollisiin rokotuksiin. Toivottavaa on että tältä osin valtio korvaisi aiheutuneet kustannukset.

Meidän sosialidemokraattien mielestä keskellä terveyskriisiä ei kannattanut leikata palveluja, nostaa sote-asiakaspalvelumaksuja eläkelläisiltä, työttömiltä tai nuorilta.

Silti pitää olla huolissaan siitä että ensi kertaa Keravan kaupungin historiassa ensi vuoden talousarvio 2021 on käyttötalouden suhteen jo lähtökohdiltaan alijäämäinen. Toisaalta edellisten vuosien ylijäämäiset tilinpäätökset ovat mahdollistaneet lainamäärän pienentämisen ja talouden vahvistamisen, josta on hyötyä näinä vaikeina aikoina. Joka tapauksessa ensi keväänä valittavalla uudella valtuustolla on edessään isot haasteet.

Keravan sosialidemokraatit eivät kannata leikkauslistoja vaan esitimme poliittisten ryhmien talousarvioneuvotteluissa vuodelle 2024 ulottuvaa Kerava polkua, jonka avulla olisi tasapainotettu taloutta. Valitettavasti tähän ei löytynyt laajaa kannatusta.

Kaikkien valtuustoryhmien yhdessä sopiman talousarvion ensimmäisessä kohdassa sanotaan: ”Edellytetään, että kaupunginhallitus laatii yhteistyössä lautakuntien kanssa 31.5.2021 mennessä ehdotukset kaupungin toimintojen ja palvelujen tehostamiseksi ja vaikuttavuuden parantamiseksi.” Talouden epävarmoina aikoina kaupungin oma toiminta ja kyky löytää uusia tapoja tuottaa palveluja korostuu.


Esimerkkinä tästä mm. halutaan selvittää, miten nuorten palveluita voisi kehittää esimerkiksi suuntaamalla resursseja nuorten aseman palveluihin ja etsivään nuorisotyöhön.

Arvoisat kuulijat,

Rakenteellisten uudistusten lisäksi tarvitaan tulopohjan vahvistamista. Siksi vuoden alussa käynnistyvään Kerava-Vantaa työllisyyden kuntakokeiluun kohdistuu suuria odotuksia. Aikoinaan TE-toimisto siirrettiin Keravalta Järvenpäähän. Nyt pitää saada riittävät työvoimapalvelut Keravalta. Yhteistyötä alueen oppilaitosten kanssa pitää tiivistää.

Ensi vuonna Keravalla investoidaan lähes 40 miljoonalla eurolla. Tärkeitä investointeja ei kannata siirtää. Tästä esimerkkinä Marttilan vanhusten palvelutalon aloittaminen ensi vuonna. Sompion puiston kokonaissuunnittelua jatketaan. Onneksi Nuorten skeittiparkin rakennesuunnittelu etenee.

Suomen kestävän kasvun keskiössä ovat ilmastonmuutoksen toimet, digitalisaatio, koulutus ja tutkimus. Keravan tulee osaltaan edistää näitä toimia. Keravan kaupunkilaisten omistama energiayhtiö käyttää ensi vuodesta alkaen energiatuotannossaan vain uusiutuvia biopolttoaineita kun turpeen käytöstä luovutaan lopullisesti.

Haluan kiittää Keravan kaikkia poliittisia ryhmiä siitä että jälleen kerran saimme yhdessä löydettyä talousarviokokonaisuuden, mikä hyödyttää kaikkia keravalaisia. Nyt käsittelyssä oleva talousarvioehdotus on kompromissi, jonka takana me sosialidemokraatit voimme seisoa. Haluan kiittää myös kaupunginjohtajaa, kamreeria ja kaupunginsihteeriä sekä koko johtoryhmää siitä että valmistelitte neuvotteluihin taustamateriaalia ja näin edes autoitte lopputuloksen syntymistä.

Useissa kielissä, kun kohotetaan maljoja, toivotetaan hyvää terveyttä. Tämän vuoden jälkeen ymmärtää paremmin sen merkityksen. Haluan toivottaa keravalaisiin perheisiin terveyttä, rauhallista joulua ja parempaa ensi vuotta. Pysytään kotona, pidetään etäisyyttä mutta pidetään huolta läheisistä ja naapureista. Kiitos.